Promoții

REGULAMENT PROMOȚIE

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATOR

Organizatorii campaniei promoționale, denumită în continuare Campanie, sunt:

SC LIKEIT SOLUTION S.R.L.  cu sediul în Popesti Leordeni, Sos. Oltenitei nr.372, etaj 2, Jud. Ilfov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J23/1047/2014, cod unic de înregistrare 29125410, reprezentată prin Dragoș Alexandru Popescu, în calitate de Administrator.

SC Wolters Kluwer SRL. cu sediul în Bucureşti, Bd. Tudor Vladimirescu nr 22, sectorul 5 înregistrată la  Registrul Comerţului cu nr. J40/4017/1996, CUI: RO8451308, avand contul RO88CITI0000000724550002,deschis la Citibank Romania, reprezentata legal prin Dl. Dan Cristian Stoica în calitate de reprezentant.

Decizia de participare la Campanie conform regulilor din prezentul regulament este finală și obligatorie pentru participanți. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu condiția să anunțe publicul cu minim 24 de ore înaintea intrării în vigoare a modificării, prin intremediul website-urilor www.wolterskluwer.ro și www.likeit.ro, în care se desfășoara Campania.

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania promoțională se va desfășura pe teritoriul României, în magazinul online www.likeit.ro și platforma de informare juridică www.wolterskluwer.ro.

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania începe la data de 03 noiembrie 2014, ora 07:00 și se va încheia la data de 31 decembrie 2014, ora 23:59. Campania poate fi prelungita de către Organizator printr-un act adițional la prezentul regulament. Modificarea se va face publică conform Secțiunii 1.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Pentru fiecare laptop achizitionat din magazinul online www.likeit.ro, consumatorii primesc gratuit colecția de reviste de informare juridică 2014 și 2 luni de acces gratuit în platforma de informare juridică iDrept oferite de către Wolters Kluwer. Pentru a solicita cadoul oferit, persoana participantă la promoție trebuie să-l comunice organizatorilor la numărul de telefon 031.224.41.58 un cod unic al campaniei, pe care îl primește împreună cu laptopul achiziționat.

SECȚIUNEA 5. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Participanții la această campanie sunt definiți ca persoanele care răspund cerințelor afișate pe pagina www.wolterskluwer.ro, pe toată durata Campaniei (precizate la Secțiunea 3 și 4).

SECȚIUNEA 6. PREMIILE

Premiul oferit de către Wolters Kluwer este format dintr-o colectie de reviste de specialitate si accesul gratuit timp de 2 luni pe platforma iDrept, in valoare de 1850 lei (TVA inclus).

În cadrul acestei promoții  nu este posibilă înlocuirea premiilor cu contravaloarea acestora în bani sau cu alte beneficii.

Taxele și impozitele legate de oferirea premiului sunt responsabilitatea Wolters Kluwer.

SECȚIUNEA 7. OBLIGAȚIILE CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorul se obligă să ofere Organizatorului datele personale – numele și prenumele, adresă de e-mail și numărul de telefon completate online în formularul de comanda.

SECȚIUNEA 8. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Organizatorii se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezenta campanie promoțională, în conformitate cu prevederile legii 677/2001. Toate datele furnizate de către participanți sunt date confidențiale, securizate în interiorul companiilor Organizatorilor. În cazul prejudiciilor produse prin divulgarea acestora  de către participant, Organizatorii nu își asumă nicio răspundere.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, respectiv Directiva 95/46/EC, SC LIKEIT SOLUTION S.R.L. este înregistrata la ANSPDCP sub numărul 21425 și va prelucra și utiliza datele personale fără alte obligații sau plăți din partea clienților săi, exclusiv pentru expedierea premiului și pentru acțiuni de marketing direct. Prin simpla participare la Campanie, vă dați acordul expres și neechivoc ca datele dumneavoastră personale să fie prelucrate de către SC LIKEIT SOLUTION S.R.L. SC LIKEIT SOLUTION S.R.L. garantează respectarea drepturilor conferite dvs. de Legea nr. 677/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal, art.12-18, și Directiva 95/46/EC, în calitate de persoană vizată: dreptul de informare; dreptul de acces la date; dreptul de intervenție asupra datelor; dreptul de opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; dreptul de a va adresa justiției. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei cereri scrise și semnate, trimisă prin poștă la adresa București, Șos. Pipera nr. 55 B, et.1, cam.3.

DECLARAȚIE: Participantul acceptă următoarea declarație: "În conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 și Directiva 95/46/EC, sunt de acord ca datele mele personale, cuprinse în prezenta declarație, să fie prelucrate și să intre în baza de date a SC LIKEIT SOLUTION S.R.L..”

DECLARAȚIE: Participantul acceptă următoarea declarație: "În conformitate cu dispozițiile Legii 677/2001 și Directiva 95/46/EC, sunt de acord ca datele mele personale, cuprinse în prezenta declarație, să fie prelucrate și să intre în baza de date a SC Wolters Kluwer S.R.L..”

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare. Numele, prenumele și localitatea de reședință, doar ale câștigatorului Campaniei vor fi publicate conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, așa cum a fost ulterior modificată prin Legea nr. 650/2002.

Prin participarea la această Campanie, Participanții acceptă ca, în cazul în care vor câștiga Premiul, numele, prenumele, localitatea de reședință și imaginea lor să poată fi făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizatori, în diverse materiale tipărite, audio și video, în mod gratuit.

Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresată Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile Legii 677/2001. În vederea exercitării acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datată și semnată, către SC LIKEIT SOLUTION SRL, în atenția Departamentului Marketing.

SECȚIUNEA 9. TAXE

Organizatorii Campaniei nu sunt răspunzători de plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea fiind în sarcina persoanei câștigătoare, cu excepția impozitului cu reținere la sursă, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoționale, impozit pe care Wolters Kluwer, care oferă premiile, este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Precizare: toate premiile care vor avea o valoare mai mică de 600 lei, sunt scutite de taxe, impozite și alte obligații financiare.

SECȚIUNEA 10. VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI LIVRAREA PREMIILOR

Verificarea îndeplinirii condițiilor din prezentul Regulament se face în momentul acordării premiului.

Reclamațiile ulterioare referitoare la premiul câștigat, nu vor fi responsabilitatea Organizatorilor implicață în această Campanie. 

Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

SECȚIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii între Organizator și participanții la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau în Instanța Judecătorească competentă.

SECȚIUNEA 12. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PUBLICITARE

Campania va putea fi întreruptă în caz de forță majoră sau unilateral de către Organizator, cu anunțarea publicului care participa la Campanie.

SECȚIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

Regulamentul Campaniei este disponibil pe paginile de internet www.likeit.ro și www.wolterskluwer.ro sau se pot cere informații la numărul de telefon 0312244158.

Prin participarea la această Campanie, participanții sunt de acord să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.